Danish English
danish diversity charter

Teamsammensætning

Mangfoldighed giver bedre performance

En gruppes præstationer hænger tæt sammen med, hvor forskellige dens medlemmer er. Når medlemmerne ligner hinanden meget, begrænser det gruppens evne til at få nye ideer, tage beslutninger og løse problemer.

mangfoldighed giver bedre performance

I de senere år er der blevet forsket rigtig meget i sammenhængen mellem hvordan en gruppe er sammensat, og samme gruppes evne til at skabe gode resultater. Vi ved således nu en helt del om, hvordan en gruppes unikke sammensætning (hvor ens/forskellig man er i gruppen) direkte påvirker hvor hurtigt eller godt man som gruppe kan løse komplekse problemstillinger, udfordre sig selv og hinanden og ikke mindst samarbejde innovativt og effektivt i gruppen.

Der findes for eksempel en række studier der viser, at hvis en gruppe er for ens (homogen), så har de sværere ved at generere ideer, overholde budgetter, tage beslutninger og løbe risiko end grupper der er sammensat med større forskellighed.

Gruppens sammensætning har derfor direkte indflydelse på en gruppes evne til at samarbejde effektivt (udnytte den viden der allerede findes i gruppen optimalt) og samarbejde innovativt (eksperimentere med nye og anderledes måder end dem vi plejer).

De gode råd og anbefalinger omkring teamsammensætning er udarbejdet af Ph.D. Susanne Justesen fra Innoversity Copenhagen.

Forskelle er lig med viden

Det kan give en god og konstruktiv tilgang til mangfoldighed at tænke forskelle som viden; og jo flere forskelle, jo mere viden er der at trække på i teamet.

forskelle er lig med viden

Hvert medlem i en gruppe har en masse forskellig viden med ind i gruppen, som en naturlig konsekvens af hans eller hendes baggrund og erfaringer. Hver forskel (videndomæne*) rummer sit eget særlige perspektiv (en særlig måde at forstå et problem på), samt sin egen særlige måde at løse det pågældende problem på. Eksempler på forskelle eller videndomæner i din gruppe kan fx være være: "kvinde", “projektledelse”, ”dansk", "international erfaring fra USA", "kunsthistorie", "generation X", eller "webdesign".

Til sammen giver disse forskelle den pågældende kvinde intet mindre end syv forskellige videndomæner med ind i enhver gruppe, hun deltager i. Nogle af disse videndomæner vil hun måske have til fælles med flere andre i gruppen, nogle vil det kun være hende der har; og afhængigt af om der er mange eller få i den samme gruppe, der deler det pågældende videndomæne, vil det have betydning for, hvor nemt eller svært man i gruppen har ved at trække på og udnytte den pågældende viden i den måde, hvorpå man løser opgaver og problemer.

Det kan derfor være en god idé at tage en snak om, hvordan I forstår mangfoldighed hos netop jer? I netop jeres gruppe? Er det som forskellige former for viden? Som forskellige måder at forstå problemer på? Er det forskellige måder at gøre tingene på?

Læs mere om mangfoldighed forstået som videndomæner

De gode råd og anbefalinger omkring teamsammensætning er udarbejdet af Ph.D. Susanne Justesen fra Innoversity Copenhagen.

Kortlæg gruppens forskelle

Kortlæg hvilken viden og perspektiver gruppen indeholder for bedre at bringe forskelligheden i spil.

kortlæg gruppens forskelle

I de fleste grupper og teams findes der allerede en masse forskelle, som ikke bliver brugt og bragt i spil. Og ofte kan det første vigtige skridt i teamsammensætning være at finde ud af hvilken forskellighed i form af videndomæner, der allerede findes i teamet. Dermed kan I blive bedre til at bruge den viden der allerede findes i gruppen? 

Innoversity Copenhagen har udviklet en simpel proces i fire trin, der kan anvendes af enhver gruppe til at kortlægge og synliggøre gruppens forskellige videndomæner, og derigennem danne udgangspunkt for en dialog i gruppen omkring, hvordan man i fællesskab kan blive bedre til at udnytte den viden gruppen samlet set har at trække på.

Processen består af følgende fire trin: 1) Identificer gruppens eksisterende videndomæner, 2) få indsigt i hinandens videndomæner, 3) lav en fælles profil af gruppens videndomæner, 4) Find nye måder at bruge gruppens videndomæner på (innovation og effektivt samarbejde).

For en mere detaljeret beskrivelse af de fire trin i processen

De gode råd og anbefalinger omkring teamsammensætning er udarbejdet af Ph.D. Susanne Justesen fra Innoversity Copenhagen.

Homogenitet hæmmer gruppens arbejde

Hvis en gruppe bliver for homogen, går det ud over gruppens arbejde. Dette skyldes at indgroede vaner og rutiner bliver rigtig svære at lave om på, fordi man som gruppe vil have en tendens til at fokusere for meget på de indbyrdes relationer og for lidt på indsats og resultater.

homogenitet hæmmer gruppens arbejde

I en gruppe med medlemmer, der ligner hinanden for meget, opstår der ofte en bestemt måde at forstå problemer på, samt en bestemt måde at løse problemer på. Dette kan på kort sigt skabe grobund for det sociale sammenhold i gruppen, men vil på længere sigt ofte gå ud over gruppens evne til at udnytte al gruppens viden, ligesom det kan gøre det ganske svært at udfordre eksisterende måder at gøre tingene på.

Hvis du derfor oplever nogle af disse symptomer på homogenitet, som fx når folk bliver lidt for enige lidt for hurtigt, så er det vigtigt at reagere med det samme. Jo længere tid en homogen gruppe får lov til at eksistere, jo mere modstand vil du ofte blive mødt med, hvis du forsøger at ændre på gruppens sammensætning.

Det er en god idé at tale om homogenitet i gruppen, og hvad det betyder, når man pludselig er lidt for enige lidt for hurtigt, og hvordan man i gruppen kan være mere opmærksom på at spotte symptomerne og tale om vigtigheden af at udfordre sig selv og hinanden. Især når der skal løses problemer og træffes vigtige beslutninger.

Læs mere om homogene grupper

De gode råd og anbefalinger omkring teamsammensætning er udarbejdet af Ph.D. Susanne Justesen fra Innoversity Copenhagen.

Få mangfoldighed ind i teamet

Er teamet blevet for homogent, er det bedste du kan gøre som leder at ændre på gruppens sammensætning og derigennem tilføre mere forskellighed. Det kan du gøre ved enten at omorganisere og/eller ved at rekruttere helt nye medlemmer.

få mangfoldighed ind i teamet

Du kan vælge enten at skifte ud i gruppen (den mere radikale løsning), hvor eksisterende medlemmer erstattes af nye, der tilfører mere diversitet. En lettere løsning kan være “blot” at gøre gruppen lidt større, og tilføre gruppen et nyt medlem eller to, som har noget helt anden viden end den viden der allerede findes i gruppen.

Det er jo ikke så tit man har mulighed for at rekruttere helt nye medlemmer til i sin gruppe, men der findes også andre måder at kompensere for en for stor homogenitet i gruppen på. I kan fx vælge at eksperimentere med måden I grupperer jer på eller holder holder jeres møder på, og dermed give jer selv mulighed for at invitere lidt mere diversitet ind i gruppen.

For eksempel kan I nedsætte undergrupper, når der skal løses specifikke opgaver, hvor I inviterer medarbejdere fra andre dele af organisationen (eller eksterne samarbejdspartnere) til at deltage midlertidigt. En anden mulighed er at invitere andre til at deltage i de faste eller løbende møder. Hvis I beder de inviterede om at undres og være tilstede netop for at spotte "blinde pletter", kan det være en særdeles konstruktiv måde at tilføre mangfoldighed til en gruppe, der er blevet lidt for homogen.

Få gode råd til hvad netop I kan gøre for at forbedre gruppen ved at lave en QuickTest af gruppens sammensætning og hvordan den konkret kan forbedres.

De gode råd og anbefalinger omkring teamsammensætning er udarbejdet af Ph.D. Susanne Justesen fra Innoversity Copenhagen.

Princip om max 70% homogenitet

Når for mange af gruppens medlemmer er for "ens" kan det have store konsekvenser for gruppens samlede performance, både ift. effektivitet og innovation, og forskning viser, at grænsen for homogenitet går ved 70 %.

princip om max 70% homogenitet

Hvis mere end 70 % af en gruppes medlemmer tilhører samme generation, har samme uddannelsesmæssige baggrund, tilhører samme køn, eller samme anciennitet, så har gruppen en vis tendens til at blive "låst" i nogle bestemte måder at forstå og løse problemer og opgaver på.

Det er overraskende nok ikke så vigtigt hvilken type homogenitet, der gør sig gældende i gruppen (om det fx er på køn, generation, nationalitet eller uddannelse). Det er nemlig selve "ensartetheden" der giver problemer, mere end den viden ensartetheden repræsenterer.

Det er derfor en god idé at overholde princippet om “Max 70% Homogenitet” i det omfang det overhovedet er muligt, både i teams, afdelinger, projektgrupper, ledergrupper og ikke mindst bestyrelser.

Læs mere om Max 70% Homogenitetsprincippet
Lav en hurtig test sammen med dit team for at se om I kan leve op til Max 70% HomogenitetsPrincippet

De gode råd og anbefalinger omkring teamsammensætning er udarbejdet af Ph.D. Susanne Justesen fra Innoversity Copenhagen.

Mangfoldighed og innovation

For meget homogenitet gør det svært at tænke og arbejde innovativt, fordi gruppen ikke udfordres, men blot gør som de plejer.

mangfolighed og innovation

Noget af det første, der ryger hvis en gruppe er for homogen, er villigheden til at søge og udforske ny og anderledes viden, muligheder og tendenser uden for gruppen. Samtidig vil der ofte indtræffe en vis “selvfedme” i gruppen, hvor man helt eller delvist ophører med at udfordre sig selv og hinanden, hvorved eksisterende måder at gøre tingene på bliver stort set umulige at ændre på.

Hvis gruppen er blevet for homogen, går det således hurtigt ud over gruppens evne til at være innovativ. Et klassisk symptom er, når en gruppe pludselig bliver lidt for indadvendt, og dermed mindre opsøgende ift. ny viden og anderledes måder at gøre tingene på, men i stedet holder sig til de metoder, som de kender, fordi "sådan plejer vi at gøre". Dette gælder især hvis gruppen har haft sin nuværende sammensætning over længere tid.

Der er da en vis risiko for, at gruppens medlemmer ikke udfordrer hinanden tilstrækkeligt, heller ikke når de faktisk ellers er uenige med kollegerne i gruppen. Dette kan skyldes, at behovet for at være accepteret eller vellidt i gruppen for den enkelte opleves som værende vigtigere end behovet for at skabe gode resultater.

Lav en hurtig test for at se om dit team er blevet for homogent

De gode råd og anbefalinger omkring teamsammensætning er udarbejdet af Ph.D. Susanne Justesen fra Innoversity Copenhagen.

Gør teamet mere innovativt

Dit team kan gøres mere innovativt ved at bringe forskelligheden mere i spil og insistere på at inddrage alternative vinkler og ny viden.

gør teamet mere innovativt

Hvis der er en tendens til at gruppens medlemmer bliver lidt for enige lidt for hurtigt, så kan du som leder insistere på, at gruppen skal bruge sin forskellighed af viden meget mere. Dette kan fx gøres ved, at I beslutter i en periode (eller permanent), at der altid skal være minimum 3 eller 5 alternativer at vælge imellem, inden I lægger jer fast på en bestemt løsning. Dette presser gruppen til at bringe flere forskellige videndomæner i spil.

Et andet effektivt trick til at udfordre gruppen er at stille spørgsmål som "Kan det passe at der kun findes denne ene måde at gøre det på?", eller "Er der ikke nogen der er uenige i dette?", eller "hvem ville vi kunne finde der ville være uenig med os i, at dette var den bedste løsning? ”. På den måde vil gruppen generelt vænnes til mere uenighed og diskussioner og at udforske flere forskellige måder at forstå problemer og løsninger på inden beslutninger træffes

En anden ting du som leder kan være opmærksom på, er løbende at minde gruppen om al den viden, der findes uden for eget regi, og insistere på at anden viden afsøges og inddrages. Dette kan fx gøres ved at aftale, hvem der er ansvarlig for at gruppen holdes opdateret inden for hvilke områder, så I løbende informerer hinanden og udfordrer hinanden ift nye muligheder, problemer og tendenser.

De gode råd og anbefalinger omkring teamsammensætning er udarbejdet af Ph.D. Susanne Justesen fra Innoversity Copenhagen.

Mangfoldighed og effektivitet

For meget eller lidt homogenitet kan gøre det svært at samarbejde effektivt, fordi den tilgængelige viden ikke deles og kommer hele gruppen til gode.

mangfolighed og effektivitet

Når en gruppe er effektiv handler det i høj grad om at være gode til at trække på hinanden, sparre med hinanden og i det hele taget bruge hinandens viden på tværs i gruppen.

Hvis gruppen er for homogen, så vil der være en tendens til kun at bruge den viden som alle i gruppen har til fælles. Hvis for mange af gruppens medlemmer ligger inde med viden eller ekspertise (videndomæner), som kun netop de ved noget om, så forbliver denne viden ofte hos den enkelte, og bruges kun sjældent af gruppens øvrige medlemmer. Vi ved fra forskning i gruppers videndeling og samarbejde, at et videndomæne helst skal være delt af minimum tre personer i en gruppe, for at samme videndomæne har en god chance for at blive brugt og bragt i spil i gruppen.

Samarbejdet i gruppen vil kunne forbedres ved at gøre en indsats for fremadrettet at tilstræbe at fx de strategisk vigtigste videndomæner deles af minimum tre personer, i det omfang dette er muligt.

Lav en hurtig test sammen med dit team for at finde ud af om dit team er for homogent eller for mangfoldigt til at være effektivt og se hvad du kan gøre ved det.

De gode råd og anbefalinger omkring teamsammensætning er udarbejdet af Ph.D. Susanne Justesen fra Innoversity Copenhagen.

Gør teamet mere effektivt

En gruppes effektivitet handler i høj grad om, hvor gode gruppens medlemmer er til at samarbejde med hinanden. Og om I ved, hvem der ved hvad i gruppen, og bruger denne viden til at løse opgaver og problemer.

gør teamet mere effektivt

Det er vigtigt, at du som leder har et godt indblik i, hvem der ved hvad i gruppen, så du har mulighed for at forbinde folk på tværs i gruppen, hvis gruppens medlemmer ikke selv har det fornødne indblik i hinandens viden og kompetencer til selv at kunne gøre det.

En måde hvorpå du som leder kan hjælpe gruppens medlemmer til i højere grad at få adgang til hinandens viden på tværs, er ved at arbejde med at sikre en større bevidsthed i gruppen om hvem der ved hvad. Dette kan fx gøres ved at kortlægge og visualisere al den viden og netop de videndomæner som findes i det pågældende team. For hvis ikke vi ved præcist hvilken viden, vi har at trække på som gruppe, så kan det være rigtig svært at bruge denne viden og bringe den i spil.

Det kan også anbefales, at du eksperimenterer med at sætte folk sammen på tværs (i makkerpar), og insistere på at de parres omkring særligt vigtige videndomæner, så den viden, som lige nu er "unik" for en enkelt medarbejder i gruppe, gøres tilgængelig for flere af gruppens medlemmer.

Lav en hurtig test sammen med dit team for at finde ud af hvad I kan gøre for at blive bedre til at samarbejde effektivt.

Læs mere om Videndomæne-mapping.

De gode råd og anbefalinger omkring teamsammensætning er udarbejdet af Ph.D. Susanne Justesen fra Innoversity Copenhagen.

Tilbage til Kategorivisning:Brug jeres forskelle i hverdagen...

hent app’en "Mangfoldig Hverdag"
i "App Store" el. "Google Play"!

Copyright © Det danske charter for mangfoldighed 2014

Tilmelding til Nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline